7.12.2022

Krajská zdravotní má zpracován plán rozvoje teplické nemocnice

Rozvoj svých nemocnic s výhledem na čtvrtstoletí plánuje současné vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Jak má za 25 let vypadat nemocnice v Teplicích, ukazuje generel rozvoje. Zpracovatelem je Ing. arch. Zdeněk Sláma a kolektiv.

Vznik nemocnice v Teplicích se datuje k začátku 20. století. Areál se postupně rozrůstal na konci 80. let a začátku 90. let, kdy byla dokončena rozsáhlá stavba polikliniky - budovy A a přilehlých pavilonů B - E. Od 90. let rozvoj nemocnice probíhá převážně formou modernizace a rekonstrukce jednotlivých budov, respektive jejich částí. Poslední velkou investicí byla výstavba pavilonu centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, JIP a ARO.

Prostorové i funkční uspořádání areálu a provozů prošlo složitým vývojem, odrážejícím i sociální a politické poměry. Generel rozvoje nemocnice zobrazuje představu o výstavbě v areálu během budoucích přibližně 30 let. Z tohoto důvodu je nutné, kromě prostorové a funkční představy, zahrnout i vyšší míru flexibility s ohledem na předpokládaný vývoj medicínských oborů i stavebně technických možností. Generel představuje rozvoj výstavby nemocnice rozdělený do šesti postupných etap. Při zohlednění všech dostupných požadavků a vlivů se tento koncept snaží k tématu přistupovat s nadhledem.

Jednání s architekty, kteří mají zkušenosti s projektováním zdravotnických zařízení, zahájila KZ v loňském roce. Na základě těchto jednání vedení společnosti získalo představu, jaké podklady je potřeba pro architekty připravit, aby výsledný generel rozvoje nemocnic splňoval veškerá očekávání. Generel Nemocnice Teplice určuje v šesti etapách cílový stav areálu jako celku a popisuje postupnou cestu k dosažení vymezeného cíle. Podrobnost generelu je prostorová, funkční a urbanistická s komplexním areálovým nadhledem.

„Vznik generelů nemocnic je podmíněn dosavadní absencí výhledu do budoucna, který by umožnil stanovit strategii rozvoje nemocničních areálů a optimální investiční plán. Proto jsme velmi rád, že generely vznikly. V teplické nemocnici dosud vyrostl nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a jednotky intenzivní péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení, a k stávajícímu pavilonu F byl přistavěn urgentní příjem. V současnosti zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení. Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. V případě teplické nemocnice jsou možnosti dány prostorovým řešením a umístěním areálu, který je vymezen čtyřmi ulicemi v městské zástavbě. To si vyžádá především výstavbu nových pavilonů, které nahradí některé současné objekty, jejichž uspořádání je právě pro další rozvoj zdravotní péče a její organizaci nevyhovující. Jsem přesvědčen, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Přípravě generelu se vedení Krajské zdravotní i nemocnice spolu se zdravotníky pečlivě věnovalo. Jsem proto rád, že připravené projekty můžeme v rámci dlouhodobého výhledu uplatnit. Perspektiva rozvoje nemocnice je důležitá a jeho konkrétní podoba, kterou generel nabízí, je pozitivním signálem k celé veřejnosti, pacientům i personálu,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice, o.z.

„Úloha byla náročná především na zmapování současného stavu budov, jejich technického vybavení a určení vazeb mezi jednotlivými odděleními. Areál nemocnice vznikal postupným vývojem během posledních sto let a některá řešení se nám dnes už mohou zdát neopodstatněná, ač v době vzniku svoji logiku měla. V rámci vlastního návrhu pak bylo obtížné určit míru zásahu do stávajícího organizmu nemocnice a velikost detailu, který má generel ještě určovat,“ přiblížil, co bylo pro architekty při zpracování generelu teplické nemocnice nejnáročnější, Ing. arch. Zdeněk Sláma, jehož tým má zkušenosti s projekty zdravotnických zařízení pro veřejný i soukromý sektor.

Mezi jeho poslední akce patří několik objektů zdravotní a sociální péče, např. Alzheimer centrum Turnov, pečovatelské domy Šestajovice, přestavba Zámku Měšice na dům s pečovatelskou službou nebo připravovaný projekt privátní ortopedické kliniky v okrese Praha-západ. „Pokud jde o velikosti projektů, v nedávné minulosti jsme dokončili realizaci několika staveb přesahujících jednu miliardu korun,“ doplnil Ing. arch. Zdeněk Sláma.

Prezentace generelu se zúčastnil kromě generálního ředitele KZ MUDr. Petra Malého, MBA a ředitele teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého také Ing. Jan Růžička, radní pro oblast financí Ústeckého kraje a primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl. Vedení KZ na jednání zastupovali i členové představenstva Ing. Stanislav Dostál a Ing. Jakub Komárek.

Generel rozvoje v současnosti KZ zpracovává pro všechny své nemocnice, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. A to na období alespoň následujících 20 let.

Videoprezentaci najdete na YouTube kanálu KZ: https://www.youtube.com/watch?v=l_xd_Kf_9t8

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Generel Nemocnice Teplice - finální stav.

Generel Nemocnice Teplice - finální stav.


6.12.2022

Specialisté Krajské zdravotní pracují na vzniku krajského centra dětské podpůrné a paliativní péče

Zajistit kvalitní, dostupnou a kontinuální podpůrnou a paliativní péči pro všechny rodiny dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním prostřednictvím erudovaného multidisciplinárního týmu v celém Ústeckém kraji. Tak vypadá hlavní cíl krajského centra dětské podpůrné paliativní péče, které vzniká pod hlavičkou Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Krajské centrum dětské podpůrné a paliativní péče vzniká z potřeby zavést systematickou a koordinovanou péči o dětské pacienty v Ústeckém kraji v souladu se vzniklou koncepcí péče o děti s život ohrožující a život limitující nemocí. Multidisciplinární tým centra bude zajišťovat kontinuitu a koordinaci takové péče o děti a jejich rodiny v období od stanovení diagnózy po fázi pozůstalostní. Centrum počítá s činností konziliární, ambulantní a terénní, zahrnující minimalizaci fyzického, psychického, sociálního a spirituálního strádání. Vedoucí projektu je MUDr. Jana Pánková Hrabáková, garantem MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského oddělení Nemocnice Děčín a koordinátorka péče o pediatrické pacienty v KZ.

Na realizaci projektu teď KZ získala půl milionu korun od Nadace rodiny Vlčkových. Hlavní prioritou této nadace je rozvoj dětské paliativní péče v České republice a podpora rozvoje sítě služeb, které reflektují potřeby rodin pečujících o dítě se život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Cílem Nadace je umožnit, aby měli rodiče společně s nemocnými dětmi i v nejtěžším období svého života snadný přístup ke špičkové péči, která jim usnadní život a dovolí jim zažívat i chvíle radosti.

„Centrum dětské podpůrné a paliativní péče je opravdu potřebné. Děkujeme našim specialistům, kteří se problému ujali a Nadaci rodiny Vlčových za poskytnuté finance. Teď bude na nás, abychom udělali napříč naší společností osvětu, aby lékaři o možnostech této specializované péče věděli. Potřebnou podporu projektu určitě poskytneme,“ přislíbil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Paliativní medicína u dětí není o smrti, ale o životě. Může ho celé rodině výrazně zlepšit v každé fázi nemoci. Projekt Krajské zdravotní se nám moc líbil i proto,  že je hodně zaměřený na vzdělávání,“ uvedl za Nadaci rodiny Vlčkových ředitel nadačních projektů Jiří Kocourek. „Projekt je opravdu skvěle vymyšlen a my se budeme snažit podpořit ho nejen finančně, ale i dalšími aktivitami, a také propojením s ostatními podpořenými organizacemi,“ doplnila projektová manažerka Katarína Carda.

Projekt krajského centra dětské podpůrné a paliativní péče by měl ve výsledku vylepšit dostupnost dětské paliativní péče v celém Ústeckém kraji. Měl by pomoci nemocným dětem a jejich rodinám, dále by měl zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a sociálními službami v kraji při péči o tyto pacienty.

„Projekt by měl odhalit i slabá místa v zasíťování Ústeckého kraje některými odborníky a následně se pokusit vyvolat diskuzi vedoucí k nalezení řešení. Dále bychom rádi navázali na spolupráci s poskytovateli mobilní specializované paliativní péče při poskytování péče o pacienta v terminální fázi onemocnění. Vznikem krajského centra dětské podpůrné a paliativní péče bychom chtěli odstartovat stabilní komplexní péči o děti s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a zlepšit i přístup k perinatální paliativní péči. Centrum bychom pak rádi dále provozovali jako samostatné oddělení při Krajské zdravotní, s vlastní ambulancí a zázemím,“ vysvětluje MUDr. Jana Pánková Hrabáková.

V Ústeckém kraji dosud probíhala dětská paliativní péče v rámci Mobilního hospice a Konziliárního týmu paliativní péče v Ústí nad Labem, většinou se jednalo o péči terminální. „Od roku 2018 jsme jako externí členové týmu pečovali již o více než 20 rodin v celém kraji s lehkým přesahem do kraje Libereckého. V posledním roce se výrazně zlepšila spolupráce s některými odděleními napříč krajem a v tuto chvíli máme v péči 10 dětí v domácím prostředí a dalších 5 na intenzivních pracovištích, v posledním roce jsme doprovodili šest rodin v terminální péči. Proto v současné době cítíme potřebu samostatného krajského dětského multidisciplinárního týmu, který by zajišťoval paliativní péči napříč všemi nemocnicemi spadajícími pod Krajskou zdravotní a tím by zaručoval jednotný postup v péči o dané dítě,“ dodává vedoucí projektu.


Zdroj: info@kzcr.eu

Generální ředitel KZ Petr Malý (vpravo) při setkání se členy týmu nového centra a zástupci Nadace Rodiny Vlčkových

Generální ředitel KZ Petr Malý (vpravo) při setkání se členy týmu nového centra a zástupci Nadace Rodiny Vlčkových


5.12.2022

Běh s čelovkou v Teplicích potřetí pomohl pacientovi s roztroušenou sklerózou

Třetí ročník „Běhu s čelovkou“ se uskutečnil v sobotu 3. prosince 2022 v Teplicích. Pořadatelem dobročinné akce bylo Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a spolek Pomáhej srdcem, z.s.

Každý rok je výtěžek stále populárnějšího ve tmě osvíceného běhu předvánočními Teplicemi, jemuž předchází již od odpoledních hodin bohatý doprovodný program, věnován konkrétnímu pacientovi s roztroušenou sklerózou. Účastníci „Běhu s čelovkou“ měli možnost zvolit si jednu ze dvou bezbariérových tras, 600 m a 5 km, jimiž mohli běžet nebo si je v klidu projít.

„Letos jsme podpořili sympatickou Ivu, mladou milou ženu, která přesto, že jí nejen roztroušená skleróza dává pořádně zabrat, opravdu statečně válčí. Uskutečnění jejího přání, moci ovládat domácnost hlasem, ji v tomto boji velice pomůže. Pro Ivu se podařilo získat díky letošnímu Běhu s čelovkou 128 003 korun. Akce ale bývá každoročně společenskou pomocí pro všechny, kterým do života roztroušená skleróza vstoupila. Moc děkuji všem partnerům a sponzorům, kteří ji podpořili. Zejména bych ale chtěla poděkovat hlavní teplické organizátorce paní Jaroslavě Brhlíkové, bez které by náš běh neproběhl.  Zajištění programu, sponzorů a celého kulturního doprovodu je v její režii. Neméně důležitá je i pomoc statutárního města Teplice,“ vyzdvihla MUDr. Marta Vachová, primářka teplického neurologického oddělení a vedoucí RS centra.

                     

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Marta Vachová, primářka neurologického oddělení a vedoucí RS centra v teplické nemocnici na akci Běh s čelovkou 2022.

MUDr. Marta Vachová, primářka neurologického oddělení a vedoucí RS centra v teplické nemocnici na akci Běh s čelovkou 2022.


2.12.2022

Zrekonstruované společné prostory chomutovské onkologie oceňují pacienti i návštěvy

Upravené společné prostory Onkologického oddělení chomutovské nemocnice si prohlédl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Petr Malý, MBA, a vedení Nemocnice Chomutov, o.z. Prohlídku prostor spojili s poděkováním zástupkyním sportovního spolku Befit Louny, z jehož daru byl prostor zrekonstruován. Z letošního, již 7. ročníku dobročinné akce „Memoriál Peti Hezlové“, oddělení získalo 333 530 korun. Díky aktivitám sportovců z Loun a jejich přátel celková částka získaná na podporu onkologického oddělení chomutovské nemocnice od roku 2016 již přesáhla hranici jednoho milionu korun.

„Za celou naši společnost vám za dar přesahující 333 tisíc korun a dlouhodobou podporu děkuji. Věřím, že do budoucna spolupráci posuneme ještě dál, podobné projekty určitě rádi podpoříme,“ slíbil generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Velmi si vážím letité podpory a spolupráce členů Befit Louny a všech obyvatel Lounska, kteří dlouhodobě a pravidelně podporují chomutovskou onkologii. Letošní ročník byl mimořádný i tím, že některé členky týmu, jejich rodiny a přátelé se přímo podíleli ve svém volném čase i na vlastní realizaci rekonstrukce společenské  místnosti. Moc jim za to děkuji a těším se na další spolupráci,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Nemocnice Chomutov, o.z.

„Dnešní setkání je pro nás milou tečkou za úsilím, které jsme aktuálnímu projektu dali. Rádi slyšíme, že sem chodí pacienti, návštěvy i personál. Je pro nás důležité, aby prostor byl nejen hezký, ale i využívaný. Rozhodně tím ale nekončíme a v hlavě už máme další nápad. Do budoucna bychom rádi venku vymysleli nějaký přístřešek, kde by si mohli pacienti v hezkém počasí v klidu posedět,“ uvedla za Befit Louny Ing. Andrea Kloučková.

„V současné době jsme v areálu chomutovské nemocnice trochu limitováni probíhající stavbou, ale do budoucna je mou snahou, aby se zdejší prostředí včetně odpočinkových prostor zlepšilo. Areál nemocnice  určitě chceme zkulturnit a já budu rád, když na tom budeme moci spolupracovat,“ dodal ředitel Nemocnice Chomutov MUDr. Michal Zeman, Ph.D.


Zdroj: info@kzcr.eu

Setkání ve zrekonstruovaných prostorách

Setkání ve zrekonstruovaných prostorách


30.11.2022

V rumburské nemocnici začal sloužit nový přístroj na počítačovou tomografii

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci svých nemocnic a obnově zdravotnické techniky. Jednou z priorit vedení společnosti je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče pro spádovou oblast Šluknovského výběžku s 55 tisíci obyvateli, kterou reprezentují zdravotnická pracoviště Nemocnice Rumburk.

V rámci tohoto plánu byl pořízen do rumburské nemocnice zcela nový, moderní přístroj na počítačovou tomografii (CT). Nahradil nejdéle sloužící zařízení tohoto druhu v České republice. Jde o první větší instalaci zdravotnické techniky po přechodu Nemocnice Rumburk pod KZ. CT přístroj je umístěn na Radiodiagnostickém oddělení, pracovišti RDG 1 v pavilonu I, U Nemocnice 1298/6, Rumburk.

„Díky této investici se samozřejmě zkrátí doba vyšetření pacientů, takže jich dokážeme obsloužit více než doposud. Nehledě na to, že nový přístroj je o několik generací mladším zařízením a jeho zobrazovací vlastnosti jsou na zcela jiné úrovni,“ prozradil generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Instalace nového CT také skvěle zapadá do dalších investičních akcí, například dostavby děčínské nemocnice. Část operativy z Děčína bude v příštím roce kvůli rekonstrukci přesunuta do Rumburku a využití nového tomografu se tedy přímo nabízí.

„Pořízením nového CT investice do rumburské nemocnice samozřejmě nekončí. Plánujeme pořízení dalšího vybavení v řádech desítek milionů korun,“ dodal ředitel zdravotní péče Nemocnice Rumburk MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.  

Nový tomograf Somatom go Top je od firmy Siemens a byl pořízen za cenu 13 474 794 Kč, včetně DPH.  Investice byla financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk.“

Od 1. 7. 2021 se nemocnice v Rumburku stala součástí Krajské zdravotní, a.s., coby odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

       

Zdroj: info@kzcr.eu

Nový přístroj CT v rumburské nemocnici

Nový přístroj CT v rumburské nemocnici


30.11.2022

Krajská zdravotní vyplatí všem zaměstnancům před Vánocemi jednorázový finanční bonus

Mimořádný jednorázový finanční bonus pro zaměstnance schválilo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Příspěvek, který by měl sloužit především k pokrytí aktuální inflace a energetické krize, obdrží zaměstnanci největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice v prosincové výplatě.

„Personální problematika patří mezi klíčové oblasti zodpovědného zaměstnavatele, proto se jí intenzivně věnujeme. Jsme si vědomi toho, že současná situace není pro mnoho lidí snadná, velmi nás proto těší, že můžeme naše zaměstnance podpořit i finančně a mimořádný bonus jim vyplatit ještě před Vánocemi,“ uvedl předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

„Finanční bonus dostanou všichni zaměstnanci naší společnosti, kteří splňují interní podmínky, v jednotné výši. V případě plného úvazku se jedná o 18 400 korun. Jsem přesvědčen, že lidé finanční bonus v době neustálého zdražování a energetické krize uvítají,“ doplnil generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.


Zdroj: info@kzcr.eu


29.11.2022

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci 15. Mostecký pediatrický den

Regionální odborná konference s názvem 15. Mostecký pediatrický den se uskutečnila 24. listopadu 2022 v konferenční místnosti restaurace Benedikt v Mostě. Akci určené pro zdravotníky se zaměřením na dětské pacienty uspořádalo pod záštitou České pediatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Odborným garantem akce byla primářka oddělení MUDr. Marie Váchová.

„Jde o setkání patnácté, tedy jubilejní, a z velkého počtu 120 účastníků jsem mile překvapen a jsem za takový zájem rád. Děkuji paní primářce Váchové za to, že je zorganizovala. Jsem rád, že se tu můžeme vidět osobně, protože mám raději osobní setkání než ta internetová. Přeji vám, abyste se zde setkali i v příští rok a aby se vám konference vydařila,“ řekl v úvodu Ing. Pavel Markalous, ředitel Krajské zdravotní, a.s.  Nemocnice Most, o.z.

V první části konference se přednášející věnovali tématu dětské rehabilitace. Na programu byly příspěvky „Komplexní přístup k dětské fyzioterapii“, „Jóga pro děti se speciálními potřebami“, „Z ordinace pediatra do rané péče – včasná pomoc pro rodiny dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem“, „Kompresivní oblečení pro děti s neurologickým postižením“, „Terapie parézy lícního nervu“ a na závěr prvního bloku přednášek „Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením“, a to i za účasti čtyřnohého pomocníka. Druhý, lékařský blok programu, se zaměřil na gastroenterologii a výživu. Zazněly přednášky „ABKM novinky“ z oboru klinické imunologie a alergologie, „Cizí tělesa v GIT – nová doporučení“, „Karta Kid“ se zaměřením na inkluzivní vzdělávání“, „Léčba průjmu u dětí“ a toto téma doplňující „Enterol, hrdina v boji s průjmem!“. Na konferenci tradičně nechyběly oblíbené kazuistiky z mosteckého dětského a dorostového oddělení.

„Od ledna letošního roku mám to štěstí, že na našem oddělení máme vlastního fyzioterapeuta, kterým Mgr. Šárka Smíšková. Přišla s nápadem, že Mostecký pediatrický den bychom mohli obohatit tématem dětské rehabilitace. Ve spolupráci s paní Smíškovou jsme proto uspořádali blok, který předcházel našemu lékařskému programu konference, za což jsem velmi ráda a chci jí za to poděkovat. Děkuji samozřejmě i všem přítomným včetně přednášejících, kteří se našeho odborného setkání zúčastnili,“ zdůraznila primářka mosteckého dětského a dorostového oddělení MUDr. Marie Váchová.

Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale i z přilehlých regionů. Svým rozsahem a zaměřením oddělení zajišťuje jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů. Perinatologické centrum, které zabezpečuje specializovanou péči o novorozence všech váhových kategorií, je jedním z 12 superspecializovaných pracovišť v České republice. Nedílnou součástí je transportní služba a banka mateřského mléka. Ambulantní část oddělení pokrývá podstatnou část pediatrických subspecializací.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byla MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Odborným garantem konference byla MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.


24.11.2022

Centrum poruch spánku v chomutovské nemocnici získalo akreditaci

Centrum poruch spánku (CPCH) při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., obhájilo akreditaci druhého stupně. Byla tak úspěšně završena čtyřletá práce celého týmu, který se podílí na vzniku a chodu pracoviště od roku 2018.

„Získání akreditace na pět let umožní poskytovat komplexní péči v celém rozsahu spánkové medicíny včetně specializované léčby a přístrojové techniky,“ vysvětlil vedoucí lékař centra MUDr. Kamil Slowik.

„Obhájení statutu Centra spánkové medicíny II. typu a získání akreditačního certifikátu nás řadí nejen mezi vysoce specializovaná pracoviště, ale zároveň i mezi referenční a vzdělávací centra. Je to výsledek dlouhodobé práce a zásluha všech, kteří se na činnosti spánkového centra podílejí nebo v minulosti podíleli,“ uvedl primář neurologického oddělení MUDr. Jiří Neumann, FESO.

Kromě klinického specializovaného spánkového a neurologického vyšetření centrum provádí limitované polygrafie, videopolysomnografie, aktigrafie se spánkovým deníkem, screeningové spirometrie či analýzy krevních plynů (laboratorně či u lůžka pacienta). Ve spolupráci s mateřským neurologickým oddělením poté standardní EEG nebo EEG po spánkové deprivaci, odběry mozkomíšního moku a diagnostiku nervosvalových či neurodegenerativních onemocnění souvisejících s poruchou spánku. 

CPCH poskytuje komplexní služby od ventilační terapie ve všech dostupných režimech po cílenou farmakoterapii nespavosti, nadměrné denní spavosti či abnormálních pohybů ve spánku. Ve spolupráci se spolkem Esprit/Masopust funguje v Chomutově program kognitivně-behaviorální terapie nespavosti, který je v celé České republice poměrně vzácným úkazem. Zubní klinika v Chomutově dává pacientům centra i ojedinělou možnost vytvoření mandibulárního protraktoru u lehké obstrukční spánkové apnoe.

„Mezi nejčastější diagnózy patří syndrom spánkové apnoe, hypoventilace při obezitě, syndrom neklidných nohou a těžká chronická nespavost rezistentní na standardní léčbu. Věnujeme se též poruchám cirkadiánního rytmu spánku a bdění např. syndrom ze směnného provozu, ostatním abnormálním pohybům ve spánku, náměsíčnictví či parasomniím. Mezi vzácnější onemocnění, které mohou být diagnostikovány a léčeny na našem pracovišti, patří i narkolepsie nebo hypersomnie,“ vyjmenoval MUDr. Kamil Slowik.

„Hlavním cílem je zlepšení kvality spánku pacientů a tím i snížení zdravotních rizik, které z chronické poruchy spánku vyplývají. Centrum se také podílí na primární a sekundární prevenci zejména cerebrovaskulárních, kardiovaskulárních a psychiatrických onemocnění,“ doplnil primář MUDr. Jiří Neumann, FESO.    

V současnosti má chomutovské spánkové centrum v péči na 700 pacientů převážně z jihozápadní části Ústeckého kraje a z Karlovarska, z toho 152 pacientů je léčeno ventilační terapií pro poruchu dýchání ve spánku. Péči aktuálně zajišťují MUDr. Kamil Slowik se specializací v neurologii, certifikovaná spánková laborantka Lenka Merxbauerová z neurologické jednotky intenzivní péče a spánková sestra Markéta Motyčková z EEG laboratoře. Nově se do týmu začleňuje Svatava Mazalová. Dalšímu navýšení kapacity pracoviště by došlo až příchodem dalšího lékaře se zájmem o neurologii a spánkovou medicínu.

„Rád bych poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří s námi spolupracují, především ORL specialistům, pneumologům a kardiologům z našeho regionu. Bez nich by nebyla činnost spánkového centra možná,“ zdůraznil MUDr. Kamil Slowik.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Vedoucím Centra poruch spánku v chomutovské nemocnici je MUDr. Kamil Slowik.

Vedoucím Centra poruch spánku v chomutovské nemocnici je MUDr. Kamil Slowik.


24.11.2022

Profesor Sameš se stal na kongresu v Brně prezidentem České neurochirurgické společnosti

Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., se stal prezidentem České neurochirurgické společnosti (ČNCHS). Zvolen byl na kongresu ČNCHS, který se uskutečnil ve dnech 14. - 16. listopadu v Brně u příležitosti 30 let od založení neurochirurgie ve Fakultní nemocnici Bohunice. Ústecká neurochirurgie bude mít ve výboru odborné společnosti zástupce hned dva, doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., zasedne v revizní komisi ČNCHS.

„Brněnský kongres byl výjimečný tím, že se pořadateli kongresu podařilo pozvat nejvyšší reprezentaci evropské i světové neurochirurgie - prezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností EANS, past-prezidenta i prezidenta-elect EANS a dále významné neurochirurgy z USA z Bostonu a Chicaga, významné představitele neurochirurgie z Německa, Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Ukrajiny a Slovenska,“ poukázal na význam setkání lékařských specialistů tohoto oboru přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

Kongres ukázal v odborné části plnou srovnatelnost české neurochirurgie s evropskou úrovní. Ústečtí neurochirurgové přednesli šest velmi úspěšných prezentací. Doc. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., byl pozván do prestižního úvodního bloku v anglickém jazyce, kde prezentoval neuroanatomické disekce a evoluční změny mozku od Octopus vulgaris po Homo sapiens.  Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednesl v druhém mezinárodním bloku novou vyšetřovací metodu QMRA pro hodnocení mozkového průtoku a využití pro indikaci bypassu ve vertebrobazilárním povodí. Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, přednesl originální operační techniku chirurgie baze lební pro trigeminální schwannom.

Ve druhém jednacím dnu kongresu MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., referoval o nové endoskopické technice v léčbě hydrocefalu způsobeného krvácením. Docent Petr Vachata prezentoval o prvních zkušenostech v ČR se spinálním robotickým systémem u bederní páteře. MUDr. Karel Pištěk připravil e-poster pojednávající o bolestech hlavy při zvětšených mozkových komorách.


Zdroj: info@kzcr.eu


Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.


23.11.2022

Perinatologická centra v nemocnicích Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Mostě se připojila k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad a jehož symbolem je purpurová barva. V tento den byly nasvíceny novorozenecké jednotky intenzivní péče v obou nemocnicích.

Na celém světě je 17. listopad věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Organizátorem oslav Světového dne předčasně narozených dětí v České republice je rodičovská organizace Nedoklubko, která také letos na pracoviště starající se o nedonošená miminka přivezla dárky. Zástupci Nedoklubka předali purpurové léčivé balíčky rodičům a také limitovanou edici dárkových balíčků 2022 všem lékařům, sestrám a dalším pracovníkům, kteří na neonatologických odděleních působí.

„Každý rok v rámci oslav Světového dne předčasně narozených dětí s radostí a vděkem spolu s ostatními rodiči děkujeme zdravotníkům, kteří pečují o předčasně narozená a nemocná miminka. Ať už vyzdvihnutím jejich ohromného nasazení, šířením osvěty o problematice předčasného porodu a neonatologické péče, drobným dárkem nebo osobním poděkováním,“ uvedla Lucie Žáčková, výkonná ředitelka Nedoklubko, z.s.

V návaznosti na oslavy se v sobotu 19. listopadu uskutečnilo v areálu Speciální základní školy a praktické školy Pod Parkem 2788 v Ústí nad Labem na Severní Terase setkání předčasně narozených dětí a dětí, které potřebovaly péči ústecké neonatologické kliniky. Akci tradičně připravuje spolek Ústecké Miniděti, z.s.

„Velmi si vážíme přízně, kterou cítíme jak od Nedoklubka a Ústeckých Minidětí, tak i od dalších sponzorů. Je důležité, že díky těmto aktivitám se rodiče nedonošených dětí necítí osamoceni, mají se kam obrátit pro laickou podporu,“ řekl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„V Mostě již v úterý 15. listopadu proběhlo na dětském oddělení předání dárků pro maminky nedonošených dětí a jejich nedonošená miminka ve spolupráci s organizací Nedoklubko, které má celorepublikovou působnost a dlouhodobě zvyšuje informovanost veřejnosti o předčasných porodech a předčasně narozených dětech. Jako poděkování dostali lékaři a zdravotní sestry tričko purpurové barvy od společnosti Vygon. Maminky vedle balíčku od Nedoklubka obdržely cestovní balíček od společnosti TESCO. Firma Woher pak věnovala oddělení speciální uspávací vydry, které rozvíjejí hmatové, vizuální a sluchové smysly dětí,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Součástí ústeckého perinatologického centra jsou Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Gynekologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Součástí mosteckého perinatologického centra je Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., a Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Světový den předčasně narozených dětí - purpurově nasvícená novorozenecká jednotka intenzivní péče v Nemocnici Most.

Světový den předčasně narozených dětí - purpurově nasvícená novorozenecká jednotka intenzivní péče v Nemocnici Most.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte