30.6.2023

Zdravotníci neonatologické kliniky převzali dar od spolku Ústecké miniděti

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (FZS UJEP a MNUL) převzali dar od spolku Ústecké Miniděti, z.s. Kvalitní deky zvýší komfort při péči o předčasně narozené děti, o něž se specialisté na pracovišti v ústecké nemocnici starají.

„Předáváme tentokrát 110 dětských dek, které náš spolek nakoupil za částku 6300 Kč. Sestřičky, členové a příznivci sdružení pak na deky našili logo Ústeckých Minidětí, z.s. Deky na neonatologické klinice využijí u předčasně narozených dětí v inkubátorech a na jednotce intermediární péče,“ sdělila předsedkyně spolku Ústecké Miniděti, z.s., Mgr. Bc. Jana Jelínková. Spolek Ústecké Miniděti, z.s. je u Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsán od října 2017. Již předtím ale při pořádání akcí pro děti, které přišly na svět předčasně, spolek s neonatology z ústecké kliniky spolupracoval. 

Za kliniku dar převzal MUDr. Ing. Martin Pánek. „Za Neonatologickou kliniku bych chtěl poděkovat spolku Ústecké Miniděti, z.s., se kterými spolupracujeme již několik let. Za tu dobu byly díky tomu pořízeny například polohovací pomůcky, křesla pro rodiče na klokánkování a další věci, které přispějí k většímu komfortu jak pro děti tak rodiče hospitalizovaných dětí. Dnes jsme tak získali, díky iniciativě spolku, deky pro ty nejmenší. Věříme, že tento počin není posledním a naše dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat,“ uvedl lékař.

Neonatologická klinika FZS UJEP a MNUL je spolu s Gynekologickou klinikou FZS UJEP a MNUL součástí ústeckého perinatologického centra. Zdravotníci zde každoročně hospitalizují zhruba 150 dětí na jednotce intenzivní nebo intermediární péče. Nejčastějším důvodem je jejich předčasný příchod na svět, který s sebou může nést různé zdravotní komplikace. V České republice je 12 perinatologických center poskytujících novorozencům vysoce specializovanou péči. Perinatologické centrum má Krajská zdravotní, a.s., také v Nemocnici Most, o.z. Jeho součástmi jsou tamní dětské a dorostové oddělení, a gynekologicko-porodnické oddělení.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Předání daru spolku Ústecké miniděti zdravotníkům neonatologické kliniky

Předání daru spolku Ústecké miniděti zdravotníkům neonatologické kliniky


30.6.2023

Nejlepší poster na vrcholném kongresu chirurgů v České republice vznikl na oddělení děčínské nemocnice

Chirurgové Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., si připsali další ocenění na významném odborném setkání oborových specialistů. Na třídenním Národním chirurgickém kongresu, který hostilo Cubex Centrum Praha, vybrala porota složená ze špičkových specialistů v oboru jako nejlepší poster MUDr. Jana Moravíka a spoluautorů – prim. MUDr. Jana Rejholce a lékaře Pavla Timoshina, přibližující 10 let zkušeností s laparoskopickými kolorektálními operacemi obézních pacientů.

„Výsledky naší práce prezentujeme na Národním chirurgickém kongresu pravidelně. O to více mě i mé kolegy těší, když je oceněna tak, jako poster doktora Moravíka. Tým děčínské chirurgie při retrospektivní analýze prezentuje soubor 458 pacientů s věkovým průměrem 65 let a mediánem 67 let, jimž jsme na našem pracovišti provedli elektivní resekci rekta. Z uvedeného souboru mělo nadváhu a obezitu v součtu 70 % operovaných pacientů, normální váhu podle hlediska BMI – Body mass indexu – pouze 26,4 %. V závěru jsme na základě vyhodnocených dat, získaných během celé dekády, mohli konstatovat, že miniinvazivní operace jsou i u obézních pacientů bezpečně proveditelné za cenu lehce delšího operačního času,“ uvedl primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín MUDr. Jan Rejholec, jenž na kongresu vystoupil s vyžádanou semilive prezentací robotické resekce rekta.

Chirurgický obor v děčínské nemocnici má velkou tradici. Zdejší oddělení pořádá celostátní odbornou konferenci s názvem Děčínské chirurgické dny. V roce 2022 se na děčínském zámku uskutečnila akce se 180 účastníky již pošesté.

         

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jan Moravík (vlevo) na Národním chirurgickém kongresu při prezentaci posteru

MUDr. Jan Moravík (vlevo) na Národním chirurgickém kongresu při prezentaci posteru


29.6.2023

Zaměstnanci Krajské zdravotní budou mít od července o sedm procent vyšší základní mzdu

Krajská zdravotní, a.s., ve svých sedmi nemocnicích zvyšuje od 1. července letošního roku všem svým zaměstnancům základní mzdu o 7 %. Navýšení vyplývá z kolektivní smlouvy uzavřené na konci roku 2022.

„V kolektivní smlouvě uzavřené na konci loňského roku je zakotven zejména nárůst základních mezd v Krajské zdravotní o 7 procent, a to od 1. července roku 2023. Nadto byl zaměstnancům ještě zvýšen příspěvek na rekreaci z 2500 na 3500 korun ročně a příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření je poskytován již po roce trvání pracovního poměru. Velmi oblíbeným benefitem, který zaměstnanci společnosti v letošním roce mohou nově využívat, je zvýhodněná síťová zaměstnanecká jízdenka Dopravy Ústeckého kraje,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Už v prosinci loňského roku přitom dostali všichni zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., kteří splnili interní podmínky společnosti, jednorázový finanční bonus ve výši 18 400 korun, určený především k pokrytí inflace a energetické krize.


Zdroj: info@kzcr.eu


28.6.2023

Krajská zdravotní v litoměřické nemocnici připravuje zásadní proměnu gynekologicko-porodnického oddělení

Porodnice Litoměřice Centrum porodní asistence. Pod tímto názvem bude od 1. září 2023, v souvislosti s komplexní reorganizací zdejšího gynekologicko-porodnického oddělení a jeho generální rekonstrukcí v následujícím roce, v litoměřické nemocnici provozovat jedno ze základních medicínských pracovišť Krajská zdravotní, a.s. Motem snažení zdejšího týmu zdravotnických specialistů pod vedením vedoucího lékaře porodních sálů a zástupce primářky MUDr. Petra Holby je tak na základě realizace řady projektů vydobýt zpět renomé špičkového pracoviště v regionu.

„Můj tým je připravený vybudovat špičkové pracoviště a prezentovat je jako porodnici pro 21. století. Centrum porodní asistence má potenciál stát se jedním z nejvyhledávanějších v rámci porodnic okresu Litoměřice až k hranicím Prahy a zároveň propojit všechny výhody, které nám nabízí to, že jsme spojeni s Krajskou zdravotní,“ uvedl MUDr. Petr Holba.

„Jsme velice rádi, že tým našich lékařů gynekologicko-porodnického oddělení rozšířil od 1. června MUDr. Petr Holba, kterého si dovoluji ještě jednou v litoměřické nemocnici přivítat. Ve spojení s plánovanou zásadní rekonstrukcí porodních sálů si od této spolupráce slibujeme další rozvoj péče o naše pacientky, zejména pak o těhotné a rodičky, kterým chceme nabídnout moderní služby v příjemném a bezpečném prostředí,“ zdůraznil Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Porodnice Litoměřice již nyní nabízí zázemí, o kterém se nemluví, nepíše, a které valná část odborné veřejnosti považuje za samozřejmé, upozorňuje lékař. „Bezpečnost pacientek a novorozených dětí je a bude pro nás vždy prioritou. Proto také v naší porodnici slouží vždy dva lékaři – gynekologové-porodníci. Máme skvělé zázemí pediatrického týmu. Disponujeme dětským oddělením a jednotkou intenzivní péče, nemocnice zajišťuje všechny standardní zobrazovací metody. V řádech minut máme k dispozici hematologa, internistu, intenzivistu i chirurga s erudicí ve svém oboru,“ vypočítává MUDr. Petr Holba s tím, že komplikované novorozenecké a těhotenské případy transportují do 30 minut na vyšší pracoviště Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. 


Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Petr Holba

MUDr. Petr Holba


26.6.2023

Nový pavilon v chomutovské nemocnici bude stavebně dokončen do konce letošního roku

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) s významnou podporou Ústeckého kraje úspěšně pokračuje v realizaci rozsáhlých investičních projektů ve svých odštěpných závodech. Výstavba nových pavilonů probíhá ve třech ze sedmi nemocnic, které největší poskytovatel nemocniční péče v České republice spravuje – v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně. V Teplicích navíc probíhá rozsáhlá rekonstrukce porodnice.

V areálu chomutovské nemocnice od září 2021 probíhá výstavba nového pavilonu emergency, centrálních operačních sálů (COS), včetně JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem D. Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 Kč včetně DPH bude dle aktuálních informací v areálu nemocnice probíhat do konce roku 2023. Investiční akce je částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, a z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, pracoviště rentgenu, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

V hlavní budově emergency jsou v současnosti již kompletně dokončeny všechny vyzdívky. Kompletně hotové jsou také hrubé podlahy a dokončena je i montáž obvodového pláště protihlukové stěny na střeše pavilonu. Probíhají práce na vnitřních omítkách, zejména tam, kde je potřeba zahájit montáž podlahy. Objektové zemní práce jsou také dokončeny a pokračují zemní práce pro komunikace. U spojovacího koridoru aktuálně pokračuje montáž opláštění a střešní konstrukce koridoru. V budově C probíhá instalace střešního souvrství a příprava pro zahájení fasády.

„V průběhu stavby jsme museli přistoupit k několika změnám. Některé byly vyvolány zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby. Jednalo se například o přeložky sítí, neočekávaný výskyt nebezpečného opadu, skladbu podloží pod novými komunikacemi či propadlou kanalizaci. Výraznou částí změn je odpočet technologie do stávající trafostanice, vzhledem k rozhodnutí o výstavbě trafostanice nové. Dále budou implementovány drobné úpravy či vylepšení projektu, například změny automatických dveří z důvodu optimalizace chodu nemocnice, dále také posílení mobilního signálu na základě zjištění o lokálně nedostatečném signálu díky stavebním konstrukcím objektu, instalace systému monitoringu teplot a příprava systému pro správu dat pacienta,“ uvedl k průběhu stavby MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Z finančního hlediska zatím Krajská zdravotní schválila úspory ve výši více než 6,5 milionu korun. Před dokončením celé stavby ale očekáváme navýšení o přibližně 20 milionů. Dle smlouvy o dílo by stavba měla být hotová do 15. prosince letošního roku. V současné době je ale avizováno mírné zpoždění, kdy předpoklad pro dokončení stavby je do 31. 12. 2023, s tím, že legislativní povolení užívaní stavby, tedy zkušební provoz, se předpokládá zahájit přibližně od konce ledna 2024,“ doplnil ředitel chomutovské nemocnice MUDr. Michal Zeman, Ph.D.


Zdroj: info@kzcr.eu

Stavba v Chomutově

Stavba v Chomutově


23.6.2023

Poukázky na nákup v lékárně dostanou maminky ve všech porodnicích Krajské zdravotní

Poukázku na dva tisíce korun získají od července letošního roku maminky, které se rozhodnou přivést potomka na svět v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., (KZ). Pro velký zájem veřejnosti se vedení společnosti rozhodlo poukázky rozšířit do všech svých porodnic. Voucher následně mohou využít v kterékoli Nemocniční lékárně KZ na nákup zboží pro novorozence a maminky.

„Po zveřejnění informace, že poukázky získají maminky v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Mostě a Chomutově jsme zaznamenali obrovskou vlnu zájmu. Rozhodli jsme se proto vyhovět i maminkám, které plánují rodit v Děčíně či Teplicích a poukázky do lékárny budou k dispozici i tam. Vouchery tak získají novopečené maminky ve všech našich šesti porodnicích,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Vouchery na nákup v Nemocničních lékárnách KZ dostanou maminky od 1. července 2023 ve všech porodnicích společnosti za každé narozené dítě. Platnost voucheru bude půl roku, aby měly maminky čas se s miminkem v klidu doma zabydlet a následně pečlivě zvážit, co ze sortimentu pro novorozence a maminky v lékárnách zakoupí. Poukázky bude možné uplatnit ve kterékoli ze sedmi Nemocničních lékáren KZ.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


19.6.2023

Diplomem vzdělávání zdravotníků zdaleka nekončí, zjistí diváci v šestém díle pořadu Prokopni to

Šestý díl Prokopni to, pořadu Krajské zdravotní, a.s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, přiblíží divákům základy simulační medicíny. Ta je pro vzdělávání zdravotníků velmi důležitá. Záchranáři, medici i lékaři si v simulačních centrech mohou vyzkoušet naučené postupy v prostředí, které co nejvěrněji odpovídá realitě s níž se při práci setkávají.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most a Prokop Voleník, DiS., záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

Šestý díl pořadu Prokopni to


19.6.2023

Za porod ve vybraných nemocnicích Krajské zdravotní získají maminky dva tisíce korun na nákup v lékárně

Poukázku na dva tisíce korun získají od července letošního roku maminky, které se rozhodnou přivést potomka na svět v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., (KZ) v Litoměřicích, Mostě, Ústí nad Labem a Chomutově. Voucher následně mohou využít v kterékoli Nemocniční lékárně KZ na nákup zboží pro novorozence a maminky.

„V souvislosti se vzrůstajícími životními náklady chceme rodiny a novopečené maminky podpořit. Rádi v našich porodnicích uvítáme všechny, kteří se chtějí na vlastní kůži přesvědčit o našem vlídném přístupu k pacientům a řízením se trendy, které odpovídají moderní medicíně 21. století,“ vysvětlil MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Vouchery na nákup v Nemocničních lékárnách KZ dostanou maminky od 1. července 2023 ve jmenovaných porodnicích společnosti za každé narozené dítě. „Poukázky do porodnic jsou jedním z dalších kroků, kterými se Krajské zdravotní dlouhodobě snaží reagovat na současné trendy v oblasti porodnictví a s ním související péčí o matku a dítě. A v neposlední řadě také plnit přání maminek, aby byly s pobytem v nemocnicích společnosti co nejvíce spokojené a byl pro ně co nejpohodlnější,“ doplnil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Platnost voucheru bude půl roku, aby měly maminky čas se s miminkem v klidu doma zabydlet a následně pečlivě zvážit, co ze sortimentu pro novorozence a maminky v našich lékárnách zakoupí. Poukázky bude možné uplatnit ve kterékoli z našich sedmi lékáren,“ uvedla Mgr. Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ.

Na zkvalitňování zdravotní péče a pohodlí pacientů dbá KZ dlouhodobě. Od loňského roku například společnost prostřednictvím nutričních týmů realizuje na gynekologicko-porodnických odděleních projekt bufetových či výběrových snídaní. Možnost snídaně formou bufetu pro maminky a další pacientky již zavedli v nemocnicích v Mostě, Děčíně a Chomutově. Výběrové snídaně nabízejí v Ústí nad Labem, Teplicích a chystají v Litoměřicích. Zdravotnické pracoviště v Litoměřicích je pak také jediným v České republice, které maminkám nabízí těhotenské plavání.

Porodnice teplické nemocnice v současné době prochází významnou modernizací s cenou díla přesahující 140 milionů korun včetně DPH. Vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově je modernizace teplického gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích KZ.

V Nemocnici Děčín je pak v plánu výstavba nového Pavilonu péče o matku a dítě.Zdroj: info@kzcr.eu

 

Mgr. Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ

Mgr. Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ


15.6.2023

Vynikající výsledky komplexního iktového programu v Krajské zdravotní znovu potvrdila Evropská společnost pro cévní mozkové příhody

Úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní péče pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP) každý rok hodnotí projekt Angels (Angels Initiative) ve spolupráci s Evropskou společností pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation, ESO). Za rok 2022 bylo oceněno Angels Awards všech šest center Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Mezi ukazatele kvality patří nejen typ péče či celkový počet pacientů s CMP, ale zejména úroveň časné diagnostiky a specializované léčby jako je trombolýza či další intervence, neuromonitorace, rehabilitace, prevence závažných komplikací a léčba přidružených onemocnění.

Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem (nejvyšší diamantové, platinové, zlaté). Nejvyšší diamantový status za splnění všech kritérií obdrželo 11 center z České republiky. Z nich hned tři jsou v KZ – nemocnice Teplice, Ústí nad Labem a Litoměřice. Nemocnice v Děčíně a Mostě dosáhly na status platinový a Nemocnice Chomutov na status zlatý.

„Centrum v Ústí nad Labem diamantový status získalo již potřetí v řadě, centrum v Teplicích dokonce počtvrté a v Mostě, kde vzniklo loni, obdrželi díky výborným výsledkům v léčbě hned platinový status. Úspěch všech center jen potvrzuje skvělé nastavení komplexního iktového programu v rámci celé Krajské zdravotní a ukazuje na pevné místo všech jejích nemocnic na špičce nejen v České republice, ale i v Evropě,“ s potěšením konstatoval MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Jde o maximální úsilí celého iktového týmu a neustálé zkvalitňování managementu péče o nemocné s cévními příhodami, jsme rádi, že se naše práce projevuje zejména na výsledném dobrém stavu pacientů léčených v našem iktovém centru,“ řekla MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

„Máme obrovskou radost. Je to ocenění veškerého zdravotnického personálu, který se o pacienty s mozkovou mrtvicí stará, a je to i důkazem toho, že v malém kolektivu lze odvádět skvělou práci. Doufáme, že náš úspěch přiláká do našich řad nové spolupracovníky,“ uvedla MUDr. Michaela Böhmová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v bavorském Mnichově na mezinárodní konferenci ESOC, která je nejvýznamnějším evropským setkáním specialistů na léčbu iktu, další pak na červnovém Cerebrovaskulárním kongresu v Mikulově.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v bavorském Mnichově na mezinárodní konferenci ESOC

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v bavorském Mnichově na mezinárodní konferenci ESOC


14.6.2023

Krajská zdravotní úspěšně pokračuje v realizaci významných investičních akcí

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pokračuje v realizaci významných investičních akcí ve svých nemocnicích. S postupem prací v nemocnicích v Chomutově, Teplicích, Ústí nad Labem a Děčíně se v pátek 9. června seznámil hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller spolu s radním pro finanční oblast Ing. Janem Růžičkou a dalšími zástupci Ústeckého kraje. Po nemocnicích je provázel předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba, místopředseda MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a další členové představenstva společnosti. Přítomen byl také generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, ředitelé jednotlivých nemocnic a další zástupci Krajské zdravotní, a.s.

„Dostavby nemocničních areálů v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně jsou pro další rozvoj zdravotnictví v našem regionu velmi důležité. Ústecký kraj se na nich jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., významně finanční podílí, protože to nepochybně přinese ještě lepší zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Velmi vítáme i rekonstrukci porodnice v teplické nemocnici, která přinese maminkám komfort odpovídající současným trendům,“ řekl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Dostavba nemocnic a zkvalitnění zdravotní péče jsou pro vedení Krajské zdravotní prioritou. Jsem přesvědčen, že výsledek ocení pacienti i personál našich nemocnic. Probíhající výstavba se neobejde bez nezbytných omezení, proto děkuji zaměstnancům i pacientům za pochopení a trpělivost,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Probíhající investiční akce umožní nabídnout pacientům péči a našim zaměstnancům prostředí odpovídající trendům medicíny 21. století. Děkuji všem, kdo se na naplnění tohoto nelehkého úkolu podílejí,“ zdůraznil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Předmětem investičního záměru v areálu ústecké Masarykovy nemocnice je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Nechybí nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

V děčínské nemocnici je předmětem investičního záměru nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, čtyř operačních sálů, centrální sterilizace, JIP a ARO. Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie – a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Výstavba v děčínské nemocnici bude následně pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

V Nemocnici Chomutov vzniká nový pavilon s urgentním příjmem, centrální operační sály, centrální sterilizace, JIP, ARO a technické a administrativní zázemí, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

V teplické nemocnici pak probíhá modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí. Tato investiční akce je vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích KZ.

Dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.


Zdroj: info@kzcr.eu

Stavba v Chomutově

Stavba v Chomutově


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte